Doelstellingen

De Stichting Zelfzorg heeft als missie voor 2018 en volgende jaren: de begeleiding van GGZ-patiënten die intramuraal in ernstig isolement vertoeven. Het gaat om veelal jonge GGZ-patiënten die zijn vastgelopen in beschamende ambtenarij, in barokke regelgeving en in de excuus-cultuur van de moderne psychiatrie. Het zijn patiënten die niet meer kunnen worden 'vlotgetrokken', ogenschijnlijk, ook niet door bereidwillige volhardende familieleden en andere mantelzorgers. Het lot van deze vastgelopen GGZ-patiënten is dat zij heen en weer worden geslingerd tussen illusie en verdriet, samen met hun familie en hun mantelzorgers. Een 30-tal van deze vastgelopen GGZ-patiënten is bij de Stichting Zelfzorg bekend en krijgt ondersteuning van velerlei aard. Een aantal van hen zit in detentie, daar is altijd wel een aardig excuus voor te bedenken, zeker in drukke klinieken.

De Stichting Zelfzorg probeert zelfs voor zogenaamde gesloten dossiers openingen te vinden door contact te zoeken met psychiatrische inrichtingen en daarbij de-escalerende methodieken in te zetten.

Progressie is soms haalbaar en blijkt soms realiseerbaar.

De Stichting Zelfzorg heeft ten doel:

 • Opvang te bieden aan patiënten die afhankelijk zijn van geestelijke gezondheidszorg buiten de muren van een psychiatrische inrichting en vaak ook buiten de invloedssfeer van hun huisartsen en de praktijkondersteuners van die huisartsen.
 • Deze opvang in te richten en te onderhouden met gebruikmaking van kennis en kunde uit de psychiatrie in het bijzonder en de geneeskunde in algemene zin.
 • GGZ-patiënten bij te staan bij hun resocialisatie.
 • GGZ-patiënten aan te zetten tot actieve deelname aan het sociaal verkeer, aan sportbeoefening en beweging.
 • Mensen met autisme te begeleiden in het overwinnen van hindernissen, ook de ondefinieerbare blokkades.
 • Met deze opvang te opereren in het verlengde van lokale huisartsen en hun praktijkondersteuners en ook in het verlengde van behandelend specialisten in de daarin gespecialiseerde behandelcentra.
 • Advies te geven aan mensen met een sociale achterstand, alsmede aan mensen die nieuw zijn in Nederland en de weg moeten vinden voor henzelf en hun kinderen.
 • Onderwijs-initiatieven te genereren en te ondersteunen die gericht zijn op hulp aan mensen die ernstig in geestelijke nood hebben verkeerd of nog steeds verkeren.
 • Stimulerende ondersteuning te geven bij de versnelde resocialisering van GGZ-patiënten met een taalachterstand.
 • Bruggen te helpen slaan naar sportverenigingen die een bijdrage wensen te leveren aan de adequate opvang van GGZ-gerelateerde mede-burgers.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting Zelfzorg beoogt uitsluitend het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.